Apeldoorn ontwikkelt zich, en wil dat duurzaam doen in een leefbare en groene omgeving, waar het prettig wonen en werken is. Duurzaam is een veelomvattend begrip. De gemeente Apeldoorn heeft het omschreven als:

"Een stad waar personen, huishoudens en bedrijven zich kunnen ontplooien, zonder afwenteling op andere mensen, regio's of generaties."

In de praktijk betekent dit dat wij het verder ontwikkelen van burgers en bedrijven stimuleren wanneer er een goed evenwicht is tussen

  1. Sociaal & cultureel
  2. Economisch
  3. Ecologisch

Dus "win, win, win". Verderop op deze website ziet u voorbeelden van activiteiten. De gemeente kijkt wat zij zelf kan doen. Daarbij wil zij stimuleren dat ook inwoners en bedrijven toekomstgericht aan de slag gaan. Voor de ontwikkeling van de stad gaat het immers om degenen die er wonen en werken!

Apeldoorn energieneutraal
Omschakelen naar minder en duurzame energie is nodig om op langere termijn onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en schoon te maken. De huidige energievoorziening in Nederland komt vooral uit fossiele bronnen: olie, kolen en gas. Deze bronnen raken op, waardoor energie steeds duurder zal worden. Ook belangrijk is dat verbranding van olie, kolen en gas vervuilend zijn voor het klimaat en de lokale luchtkwaliteit. De omschakeling naar duurzame energiebronnen - zon, wind en biomassa - betekent een grote verandering. Daarom spreken we van een energietransitie. De energietransitie is een flinke opgave voor de maatschappij als geheel, maar biedt aan de andere kant ook kansen voor werkgelegenheid, koopkrachtverbetering, verbetering van de leefomgeving, kennisontwikkeling en innovatie.

De gemeente Apeldoorn levert zijn bijdrage aan de energietransitie en streeft in 2020 naar een energieneutrale gebouwde omgeving (woningen, gemeentelijke gebouwen, scholen, infrastructuur). Energieneutraliteit betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt verbruikt. Een omschakeling die niet zomaar gerealiseerd is. Daar is tijd voor nodig en de medewerking van veel partijen. Daarom heeft de gemeente de Routekaart Apeldoorn Energieneutraal 2020 gemaakt, die aangeeft hoe de omschakeling naar minder en duurzame energie kan worden bereikt. Daaruit blijkt dat in Apeldoorn ruim 19.000 Terajoule wordt aan energie (brandstof, gas, warmte en elektriciteit) wordt verbruikt. Dat is evenveel als 3 miljoen vaten olie, waarde ca. 300 miljoen Euro. Geld dat alleen al door Apeldoorn wordt besteed aan energie! Stel je eens voor dat je dat geld voor een groot deel kunt besparen door nu te investeren in lokale duurzame energieprojecten en energiebesparing. De routekaart is pas het begin, het gaat natuurlijk om de projecten die daarbij horen. De gemeente gaat zich richten op de speerpunten zonne-energie, energie uit biomassa en energiebesparing in de bestaande huizenvoorraad. Het energiebesparingsproject dat nu loopt in Ankelaar-Sprenkelaar 'Uw Woning in de Watten' is een goed voorbeeld daarvan. Binnenkort zal de gemeente partijen in de samenleving benaderen om samen te werken aan mooie projecten die bijdragen aan die energieneutraliteit.

De Groene Mal
Apeldoorn biedt ook in de toekomst een prachtige groene omgeving aan de inwoners van de stad en omliggende dorpen. De gemeente investeert in het behoud en versterking van natuur en landschap. Met het plan 'de Groene Mal van Apeldoorn' heeft de gemeenteraad het beleid voor het groen in de omgeving vastgelegd. De Groene Mal is de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Er wordt eerst gekozen voor groene locaties, daarna voor ruimte voor wonen en werken.

Groen en natuur in de stad
Uit onderzoeken van de rijksoverheid blijkt dat in de steden een grote behoefte is aan meer groen en natuur in de directe woon- en leefomgeving. Parken maar ook 'struinnatuur', ofwel plekken waar mensen zich in een natuurlijke omgeving vrij en veilig kunnen bewegen. Groen levert de stad veel op. Op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie, milieu en de verbinding van stad en land. Met de Groene Mal speelt Apeldoorn in op deze verschillende behoeften. Door vooraf ruimte voor nieuw groen en natuurgebieden in stedenbouwkundige projecten veilig te stellen. Zowel in als rondom de stad. De Groene Mal bestaat uit zeven thema's:

  • Beken & Sprengen
  • Lanen
  • Parken
  • Groene Wiggen
  • Grote groengebieden
  • Weteringen
  • Het Apeldoorns Kanaal

Wandelingen Bomen in Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gemeente, onder andere door de vele bomen. Daar zijn we trots op. Naast de bossen op de Veluwe telt Apeldoorn ook binnen de bebouwde kom van de stad en de dorpen een groot aantal bomen. Hiervan zijn er zo’n 85.000 in beheer bij de gemeente. Voor wie hier meer over wil weten organiseert de gemeente een vijftal wandelingen.